سوداگر مرگ به دستور ایست توجه نکرد اما...

رکنا: قاچاقچیان در انتقال ۵۰۸ کیلوگرم تریاک ناکام ماندند.