ظرفیت قطارها برای تابستان ۱۲ درصد افزایش یافت

در تابستان امسال، با اضافه شدن صندلی‌های جدید، ظرفیت قطارها حدود ۱۲ درصد افزایش می‌یابد.