۳مسافر اتوبوس تهران سوداگر مرگ بودند

رکنا: قاچاقچیان تریاک را با جاسازی داخل بطری به تهران قاچاق می کردند.