کراس اوور پژو کجای بازار می ایستد

اگر بگوییم که قیمت پژو ۲۰۰۸ دغدغه اول این روزهای بازار خودرو است بی راه نرفته ایم. صرف نظر از اشتیاقی که برای ورود این خودرو به بازار به دلیل حجم اخبار پیرامون آن به وجود آمده ، اینکه قیمت پژو ۲۰۰۸ کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان باشد یا بیشتر از آن ، می تواند طبقات قیمتی خودروها در بازار را تحت تاثیر قرار دهد. آنگونه که شنیده شده تعیین قیمت این خودرو در انتظار توافق عرضه کننده و شورای رقابت است.