اقامتگاه های غیرمجاز برای گردشگران چینی در ایران وجود ندارد!

به گفته معاون گردشگری کشور، گردشگران چینی فعالیت غیرمجاز در حوزه گردشگری در ایران ندارند.