پدیده مدنظر پرسپولیس برای استقلال ۶۰۰ میلیون آب خورد

جذب مهدی قا ئدی بازیکن تیم ملی جوانان ۶۰۰ میلیون تومان برای باشگاه استقلال آب خورد. نوشته پدیده مدنظر پرسپولیس برای استقلال ۶۰۰ میلیون آب خورد اولین بار در باز خبر پدیدار شد.