آخرین وضعیت پرونده پزشک تبریزی

دادستان تبریز گفت: پاسخ استعلام از یکی از ادارات مربوطه در رابطه با پرونده پزشک تبریزی واصل نشده است، لذا پرونده مذکور فعلا در وقت اداری است. نوشته آخرین وضعیت پرونده پزشک تبریزی اولین بار در باز خبر پدیدار شد.