افرادی که در فتنه ۸۸ نقش آفرین بودند نباید در مسئولیت باشند

خطیب موقت نماز جمعه تهران گفت:مسئول حکومت اسلامی طبق فرمایش امیرالمومنین باید مراقب باشد تا وزرایش دارای سابقه بد نباشند؛ مثلا آنهایی که در فتنه ۸۸ نقش آفرین بودند نباید در مسئولیت باشند چرا که اینها امتحان خود را پس داده اند و مشخص شده چه عناصری هستند. نوشته افرادی که در فتنه ۸۸ نقش آفرین بودند نباید در مسئولیت باشند اولین بار در باز خبر پدیدار شد.