فرق بین کارآفرین و مالک یک کسب‌و‌کار چیست؟

تفاوتی بین یک کارآفرین و یک مالک کسب‌و‌کار کوچک وجود دارد. به نظر می‌رسد ما در مورد واژه «کارآفرین» زیادی هیجان‌زده شده‌ایم. امروزه بسیاری از افراد حاضر در کسب‌و‌کار به‌عنوان کارآفرین در نظر گرفته می‌شوند؛ اما اگر غیرکارآفرینان را شناسایی کنیم، شناسایی کارآفرین از تنها یک مالک کسب‌و‌کار آسان‌تر خواهد شد.