استخدام کمک برشکار و چرخکار نیمه ماهر جهت مبلمان در تهران

به یک کمک برشکار ماهر و یک نفر چرخکار نیمه ماهر جهت مبلمان در تهران نیازمندیم. نوشته استخدام کمک برشکار و چرخکار نیمه ماهر جهت مبلمان در تهران اولین بار در ایران استخدام. پدیدار شد.www.iranestekhdam.ir