استخدام ماما یا پرستار خانم در دارالشفا طرقبه

دارالشفا طرقبه خراسان رضوی به یکنفر ماما یا پرستار خانم جهت همکاری نیازمند است. نوشته استخدام ماما یا پرستار خانم در دارالشفا طرقبه اولین بار در ایران استخدام. پدیدار شد.www.iranestekhdam.ir