تکذیب شایعه‌ی وخامت حال «محمدرضا شجریان»

شایعه‌ی وخامت حال «محمدرضا شجریان» تکذیب شد.