بار سنگین ، جرثقیل را سرنگون کرد

یک جرثقیل در جریان عملیات ساختمانی یک پل به دلیل سنگینی باری که بلند کرده بود ، سرنگون شد.