تصویری از رای دادن همسر مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی

رکنا: عفت مرعشی، همسر مرحوم آیت الله هاشمی رای خود را به صندوق انداخت.