در این کشور مردان از زنان کتک می خورند!

رکنا: مواردی گزارش شده از اتفاق هایی غیر معمول توجه رسانه‌ها را به کشور مغرب جلب کرده است.