شاه نشین: انتخابات الکترونیکی بدون هیچ مشکلی در حال برگزاری است

رکنا: رئیس هیئت نظارت مرکزی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: انتخابات الکترونیکی در ۱۴۱ شهر بدون مشکل درحال برگزاری است.