بازدید استاندار اردبیل از ستادهای خدمات مسافران نوروز

استاندار اردبیل به همراه معاونتهای استانداری اردبیل از ستادهای خدمات مسافرین به همراه شهردار اردبیل بازدید نمودند.