اقدام شوم ۴ زن در اتوبوس های شیراز

رکنا: ۴ زن حرفه ای در اتوبوس های خط واحد شیراز کیف طعمه هایشان را خالی می کردند.