فیلم لحظه فرار سارقان پس از سرفه صاحبخانه!

رکنا: سه سارق پس از دیدن صاحب خانه که در حال فیلمبرداری از آنها بود پا به فرار گذاشتند.