واکنش شاهزادۀ سعودی به «فاجعۀ جدید تفریحی در ریاض»!

تعدادی از کاربران سعودی برای اعتراض به برخی تفریحات جدید در این کشور، هشتگی را با عنوان "عربستان تفریگاه مفسدین نیست"، در شبکه اجتماعی تویتر راه اندازی کرده اند.