نگاهِ چپ "ایرانی" به "نیما"

نیما یوشیج از آنجا که آغازکننده جنبشی گرانبها است همیشه به احترام یاد خواهد شد ولی حق حیات هنری تنها از آن پیشروان است.