ساعت رسمی كشور اول فروردین يک ساعت به جلو كشيده می‌شود

ساعت رسمی کشور در ساعت ۲۴ اول فروردین یک ساعت به جلو کشیده می‌شود.