وضعیت قیمت بلیت سینماها در نوروز

تکلیف دو سرگروه سینمایی باقیمانده برای اکران نوروزی فیلم‌ها به طور رسمی مشخص شد.