ماشین نو مبارک!

«خودورهای داخلی بسیار بی کیفیت تشخیص داده شدند.» این خبر سوژه کیوان وارثی شده است.