عدم توازن در بار مالیاتی استان‌ها

نتایج یک پژوهش اقتصادی نشان می‌دهد، استان تهران در سال ۱۳۸۰ با توجه به ظرفیت مالیاتی که دارد، کمترین میزان وصولی مالیات را در بین استان‌ها داشته است اما این موضوع در سال ۱۳۹۰ کاملا برعکس شده و از این استان بیشتر از ظرفیت‌های آن مالیات اخذ شده است.