ملکیت اموال اهدایی به کودک صغیر

اموالی مانند عیدی که به کودک صغیر هدیه داده می شوند آیا ملک خود صغیر محسوب می‌شوند یا ملک پدر و مادر او؟