صبح خود را با قرآن آغاز کنید؛ صفحه ۲۵۴

تراز: قرائت قرآن کریم ، صفحه ۲۵۴ ، سوره مبارکه الرعد آیه ۳۵ تا ۴۲