حفظ شرط احتیاط در برخورد با ترامپ

فرامین جنجالی دونالد ترامپ در دو بعد داخلی و خارجی شبیه سیلی شده که خوب و بد را با هم می‌برد و چون به نظر نمی‌رسد به دنبال هدف خاصی باشد، نمی‌توان از نگاه کارشناسی به واکاوی آن پرداخت.