در صورت تائید مراجع، پاساژ کویتی ها هفته آینده مجددا آغاز به کار می‌کند