سه ادعای بزرگ تاج/ او می‌تواند آنها را عملی کند؟

اگر تاج به این سه وعده‌اش عمل کند، می‌تواند گره کور فوتبال ایران که در روزهای گذشته بوجود آمده را باز کند. باید دید او به وعده‌هایش عمل می‌کند یا این فقط ترفندی برای کم کردن فشار است.