خوشحالی زائدالوصف نیمکت و آرامش برانکو

نمایش جذاب تیم پرسپولیس در مقابل تراکتورسازی به طرز عجیبی نیمکت این تیم را به شعف آورده بود.