دفاع تراکتور بدون شفیعی و کیانی هیچ نداشت!

خط دفاعی تراکتورسازی در غیاب خالد شفیعی و مهدی کیانی بسیار آسیب پذیر نشان داد.