ماجرای لابی مردان برای عدم استخدام زنان

مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده گفت: بسیاری ازمواقع استانداری‌ها پیگیرانتصاب مدیران زن دردستگاه‌ها هستند، اما مسئولان دستگاه‌ها ازاین کار استقبال نمی‌کنند، ازسوی دیگرلابی‌های مردانه وجود دارند، یعنی گروه مردان مدیرحاضر نیستند یکی ازکرسی‌های خود را در اختیار زنان قراردهند.