حفظ محیط زیست یا جیب خالی معدن داران؛ اولویت کشور کدام است

کشف معدن در بکر ترین نقاط کشور آسیب جدی به محیط زیست وارد می کند به طوری که نسل بسیاری از گونه های طبیعی به دلیل برداشت از معادن از آستانه نابودی است.