عباس قائد رحمت مشاور وزیر کشور در امور مجلس شد

وزیر کشور در حکمی «عباس قائد رحمت» را به عنوان مشاور وزیر در امور مجلس منصوب کرد.