تعیین محل تامین سرمایه صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی

نمایندگان مردم در خانه ملت، محل تامین سرمایه صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی را مشخص کردند.