جراحی قلب نخست وزیر ایتالیا موفقیت آمیز بود

پزشکان ایتالیایی از موفقیت آمیز بودن جراحی قلب نخست وزیر این کشور خبر دادند.