نقدی بر برگزاری همایش دو روزه HSE کنفرانس ایمنی در استان مازندران

چه تدابیری در مازندران اندیشیده شده و چه کسانی و چگونه پای این امر ایستادگی کرده اند که موفق شدند روند اجرائی آموزش ایمنی را مدیریت کنند.