پادشاه تایلند مشخص شد

مقامات تایلندی به طور رسمی نام پادشاه جدید را که پیش از این شاهزاده 'ماها واجیرالونگکورن' بود، 'پادشاه ماها واجیرالونگکورن بودیندرادبایاوارانگکون' اعلام کردند.