وضعیت هوای تهران در ۶ منطقه بحرانی است

کیفیت هوای تهران همچنان در شرایط ناسالم برای همه افراد جامعه قرار دارد؛ محدوده هشدار. این ششمین روز پیاپی است که هوای تهران در شرایط ناسالم قرار دارد.