بازار ارز امروز آرام بود

معاون ارزی بانک مرکزی با بیان اینکه نوسان اخیر بازار ارز بیشتر ناشی از هیجان و شرایط فصلی بوده است، گفت: امروز بازار ارز آرامش داشت.