قصۀ شب: داستان سفر، صفرعلی+فایل صوتی

شبتون قشنگ کوچولوهای عزیز