بودجه عمومی کشور در سال آینده ۳۲۰ هزار میلیارد تومان است

رئیس جمهور گفت: بودجه عمومی کشور در سال آینده حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان است که از این رقم قصد داریم ‏‏۶۰ هزار میلیارد تومان را به بودجه عمرانی اختصاص دهیم.