موتورهای کاربراتوری متهم آلودگی هوا

رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران در مورد نقش موتورسیکلت‌های کاربراتوری بر افزایش و تشدید آلودگی هوا هشدار داد.