حساب های بانکی اجاره ای؛ مانعی در ایجاد شفافیت اقتصادی

عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران گفت: با ورود وزارت امور اقتصادی و دارایی برای رصد و شفافیت حساب های بانکی؛ عده ای به افتتاح حساب های اجاره ای اقدام کرده اند.