بازداشت ۸ فلسطینی در کرانه باختری

نیروهای اشغالگر صهیونیستی به بهانه های واهی بار دیگر بازداشت افراد را از سر گرفتند.