مطهری به۲امام جمعه:تهدیدوعوام‌فریبی می‌کنید

نایب رییس مجلس در صفحه اینستاگرامش به سخنان دو امام جمعه واکنش نشان داده است.