در حاشیه سفر به قم مطرح شد:آزادسازی نرخ خدمات گردشگری