عذرخواهی حضوری مدیرعامل مستعفی راه آهن از تک تک مصدومان

حضور بی سر و صدای "محسن پورسیدآقایی" که در رخدادی کمتر دیده شده در ایران، بخاطر وقوع حادثه تلخ قطار تبریز-مشهد از سمت خود استعفا کرده است، بازتاب زیادی در محافل خبری تبریز داشت.