امام جمعه کرمان خواستار لغو سخنرانی مطهری

امام جمعه موقت کرمان خواستار لغو سخنرانی نایب رییس مجلس در این شهر شده است.